Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Składowiska Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów - PDF

W uzupełnieniu do Zapytania Ofertowego w zał. skan Decyzji znak WOOŚ.420.16.3.2019.PM.27 z dnia 16 sierpnia 2019r. o środowiskowych
realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa składowiska odpadów ..." - PDF