Pouczenie

Treść aktów prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, nie jest źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Polski są akty prawne ogłaszane w Dzienniku Urzędowym UE oraz akty prawne ogłaszane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.). Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o informacje publikowane na stronie internetowej ZUK Ostrów

Ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia,

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2021.679 t.j.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.)
 • Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dot. działalności gospodarczej (Dz.U.2018.650)
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2022.1467 t.j.)
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020.10)
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (Dz. U. 2021.960)
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (Dz. U. 2022.1009)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015.1277)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2022.1902 t.j.)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013.122)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu (Dz. U. 2012.299)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U.2017.2412)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.  w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. 2021.1530)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021.906 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (DZ.U. 2016 poz. 1742)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020.296)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych ( Dz. U. 2020.939 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019.2531)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. 2019.256)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. 2018.1807

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP