Deklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności
  • pliki, które nie zostały wytworzone w Zakładzie Usług Komunalnych w Ostrowie są wyłączone z dostępności np. oświadczenia majątkowe.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 18.01.2021

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną  jest Rafał Kramarz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować się można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2235 809. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie  informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, nr telefonu: 17 2235 809 Budynek urzędu posiada jedno wejście. Główne wejście do budynku Urzędu Gminy posiada schody, budynek nie posiada windy, ale Urząd Gminy planuje budowę windy. 
Sekretariat Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie znajduje się na drugim piętrze, pokój nr 10 do którego prowadzą schody.

Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nie posiadamy oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.


Aplikacje mobilne

• brak

 

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP